Laboratory member
position name
AP Kousuke Hanada
PD You-Wang Kim
Iwai Ohbayashi
Kazumasa Shirai
Mitsuhiko Sato
B4 Akihiro Ezoe
Ryohei Torii
Takayuki Nose
B3 Tomoyuki Takeda
Toshimitsu Yano


Home